Welkom op Alkanaany Schoonmaakbedrijf
(0) 252 230 144
info@alkanaany.nl

Algemene voorwaarden

Van Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V., Wattstraat 20, 2171 TR gevestigd te Sassenheim

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgen termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker:Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V. te Sassenheim, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever:de wederpartij van gebruiker;
Overeenkomstde overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever
Het werk:het totaal van de tussen de gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden

Artikel 2. Algemeen

2.1De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn , de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren.
2.3Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld of in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden als gesloten:
a).na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst,
en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b).na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door
opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod, dan wel;
c).bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van
relevante bescheiden en zaken zoals sleutels, die nodig zijn voor de opdracht;
3.3Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.4Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand , tenzij gebruiker anders aangeeft;
3.5Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolg opdrachten;
3.6Alle aanbiedingen gaan verzelgeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste goedkeuring en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;

4.2 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de in Nederland op dat moment bekende stand der wetenschap;

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist , heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, zoals een onderaannemer of door hem op te leiden stagiaires;

4.4 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde middelen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aar dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4.7 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeide schande en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;

4.8 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.9 Opdrachtgever zorgt ervoor dat gebruiker tijdig kan beschikken over:
– ( sleutels tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
– aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water;

4.10 De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever;

4.11 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Oplevering

5.1 Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

5.2 Indien gebruiker een termijn voor oplevering heeft opgegeven, is deze indicatief en niet bindend is. Een opgegeven oplevertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen

5.3 Gebruiker is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Opdrachtgever is gehouden het opgeleverde werk op het moment van oplevering te ( doen ) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit van het uitgevoerde werk overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale ( handels-) verkeer gesteld worden;

6.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door opdrachtgever al dan niet in aanwezigheid van gebruiker en strekt ertoe te constateren of gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan;

6.3 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 4 werkdagen na oplevering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 4 dagen naar ondertekening schriftelijk te worden gemeld;

6.4. Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

6.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk;

6.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door gebruiker uitgevoerde, in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd;

6.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel “ Aansprakelijkheid”.

Artikel 7 Vergoedingen , prijs en kosten

7.1 Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;

7.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijk uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daaraan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

7.3 Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 10% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting en lonen.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
8.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen , kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen’

8.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover van tevoren inlichten;

8.4 Indien gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen moet maken, kan gebruiker de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen;

8.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen , zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

9.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen , ontvangt opdrachtgever van gebruiker een betalingsherinnering, met het verzoek binnen 8 dagen tot betaling over te gaan. Wanneer betaling niet binnen 8 dagen heeft plaats gevonden, zal de incasso van de openstaande facturen aan de incassoafdeling van Interpolis worden overgedragen en zal het openstaande bedrag worden verhoogd met vertragingsrente en door Interplois berekende incassokosten;

9.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan , tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

9.4 In geval van liquidatie, ( aanvraag van faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of ( voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

9.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten , vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10 Garantie

10.1 Gebruiker verleent op het uitgevoerde werk een garantie van 4 dagen;

10.2 De genoemde garantie geldt alleen voor uitgevoerde werkzaamheden en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan doordat opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het uitgevoerde werk.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de ( tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever confrom : Rapport –Voorwerk II” – verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het “ Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten 2012” .

11.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Ieder de partijen is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief. Bij ontbinding  dient met uitsluiting in geval van wanprestatie een termijn van drie maanden in acht te worden genomen.

12.2  Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In ieder geval er goede grond bestaat te vreze dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.3 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ( doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag zorgen verwacht;

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

Artikel 13 Annulering

13.1 Indien opdrachtgever , nadat een overeenkomst tot stand is gekomen , deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs ( inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

13.2 Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “ Garantie” is geregeld;

14.2 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is gebruiker aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan gebruiker in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen;

14.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever of namens hem voorgeschreven middelen en werkwijzen alsmede voor de voor of namens hem gegeven orders en aanwijzingen;

14.4 Indien hulpmiddelen , die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade;

14.5 Indien gebruiker aansprakelijk is voor de directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade , voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 15 Overmacht

15.1 Partijen zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en toch krachtens de wet , een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen/ Werkstakingen worden daaronder begrepen;

15.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die ( verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dat twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker te factureren.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

16.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning , is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Relatiebeding

17.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de gebruiker met de gebruiker , respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de gebruiker in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de gebruiker om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

17.2 Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de lid 17.1 van artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden , verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van eur., 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel18 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Onze klanten

Alkanaany Schoonmaakbedrijf

Wattstraat 20, 2171 TR Sassenheim

Phone: T (0252) 230 144

Email: info@alkanaany.nl

Onze vier sterke punten

Korte lijnen

Betrokkenheid

Respect

Aandacht